Sprejeta resolucija o ravnanju z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom

V državnem zboru je bila 27. januarja sprejeta predlagana Resolucija o nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom za obdobje 2023−2032, ki jo je predlagalo Ministrstvo za naravne vire in prostor.

Jedrske in sevalne tehnologije se v Sloveniji uporabljajo na številnih gospodarskih in drugih področjih. Pri uporabi jedrskih in sevalnih tehnologij nastajajo tudi radioaktivni odpadki, za katere je treba zagotoviti varno ravnanje v vseh fazah upravljanja z radioaktivnimi snovmi. V skladu z zahtevami zakonodaje so bile za posamezne objekte, ki jih obravnava resolucija, izvedene presoje vplivov na okolje v Republiki Sloveniji in tudi čezmejne presoje vplivov na okolje. Na njihovi podlagi so bila izdana ustrezna okoljevarstvena soglasja. Resolucija celostno ureja shranjevanje ter področje ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom do njihove dokončne odložitve. Odgovarja na eno največjih polemik glede jedrske energije ter skrbi za varno in okolju odgovorno uporabo jedrske energije in drugih tehnologij, kjer nastajajo radioaktivni odpadki in izrabljeno gorivo.

Resolucija sledi ciljem Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Republike Slovenije in ciljem Resolucije o dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050. Pri tem predvideva nadaljnje izkoriščanje jedrske energije in ohranjanje odličnosti pri obratovanju jedrskih objektov, vključno s podaljšano obratovalno dobo NEK, za katero je ministrstvo leta 2022 izdalo okoljsko dovoljenje. Resolucija upošteva tudi rezultate mednarodne pregledovalne misije ARTEMIS, ki jo je organizirala Mednarodna agencija za atomsko energijo in ki je pregledala osnutek resolucije.

Resolucija vključuje novelirano oceno inventarja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva ter posodobitve programov ravnanja s tovrstnimi odpadki. V sklopu resolucije so na novo ovrednoteni vsi stroški ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom. Na novo so uvedeni tudi podrobni kazalniki za doseganje ključnih ciljev in strategij.

Leta 2018 je Republika Slovenija od Evropske komisije prejela uradni opomin glede vsebine trenutnega nacionalnega programa. Maja 2022 je Evropska komisija stopnjevala ukrep v predsodnem postopku z izdajo obrazloženega mnenja. Republika Slovenija se je v odgovoru Evropski komisiji zavezala, da bo pripravila revizijo nacionalnega programa, kar je tudi storila.

Več: www.gov.si/novice/2023-01-27-resolucija-o-ravnanju-z-radioaktivnimi-odpadki-in-izrabljenim-gorivom/