Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA): »Program upravljanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom v Sloveniji je celovit in deluje dobro.«

Industrija
Vir: ARAO
Vir: ARAO

V Ljubljani je na povabilo Republike Slovenije konec maja 2022 potekala 9-dnevna mednarodna pregledovalna misija ARTEMIS (ang. Integrated Review Service for Radioactive Waste and Spent Nuclear Fuel Management, Decommissioning and Remediation), ki jo organizira Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA), v Sloveniji pa jo je gostila ARAO (Agencija za radioaktivne odpadke). 

Splošni cilj pregledovalnih misij ARTEMIS je zagotoviti neodvisni strokovni pregled in podati strokovno mnenje o ravnanju z radioaktivnimi odpadki (RAO) in izrabljenim gorivom (IG), ravnanju z radioaktivnimi odpadki, ki nastanejo pri proizvodnji urana, ter mnenje o sanaciji okolja in razgradnji objektov. Pregled temelji na proučevanju varnostnih standardov in tehničnih smernic, ki ga izvede neodvisna skupina mednarodnih strokovnjakov, izbrana s strani MAAE. 

Namen pregledovalne misije ARTEMIS v Sloveniji je bil zagotoviti pregled in oceno Resolucije o nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom za obdobje 2016–2025 (ReNPRRO16-25), ki je vsaj vsakih 10 let zahtevana v skladu z obveznostmi Direktive Sveta 2011/70/EURATOM.

Skupina, ki jo je sestavljalo pet strokovnjakov iz Belgije, Bolgarije, Francije, Švedske in Združenega kraljestva, treh predstavnikov Mednarodne agencije za jedrsko energijo, enega opazovalca iz Evropske komisije in enega iz Češke, se je v devetih dneh sestala s predstavniki ARAO, Uprave RS za jedrsko varnost, Nuklearne elektrarne Krško ter Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK.

Strokovna skupina je po pregledu ugotovila, da ima Slovenija celovit in dobro delujoč sistem ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom, da pa še obstaja nekaj prostora za izboljšave. Slovenijo so predstavili tudi kot primer dobre prakse pri zavezanosti k proaktivnemu iskanju različnih možnosti za zmanjševanje količine vseh vrst radioaktivnih odpadkov, hkrati pa so poudarili, da bo Slovenija na področju ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom v naslednjih letih pred ključnimi izzivi zaradi povečanega obsega  programa ravnanja z IG in RAO.

»Slovenski sistem ravnanja z IG in RAO dosledno upošteva vse korake za ustrezno in varno ravnanje z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom, ustrezna pa je tudi obstoječa infrastruktura ali pa se ta kot prednostna naloga razvija,« je povedal vodja misije ARTEMIS v Sloveniji Michael Egan iz švedske Agencije za sevalno varnost. »Strokovnjaki misije ugotavljamo, da so slovenski deležniki izjemno zavezani k reševanju izzivov na področju ravnanja z RAO iz obratovanja in razgradnje NEK ter k načrtovanju in razvoju potrebne infrastrukture.«

V preliminarnem zaključnem poročilu je ekspertna skupina podala tudi eno priporočilo (recommendation) glede koordinacije vseh deležnikov, časovnice gradnje in obratovanja odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO) ter štiri predloge (suggestions) (1) glede priprave navodil za doseganje meril sprejemljivosti za odlaganje NSRAO, (2) priprave kriterijev za izbiro koncepta odlaganja izrabljenega goriva in visokoradioaktivnih odpadkov, (3) izvajanja raziskav in načrtovanja v podporo ravnanju z radioaktivnimi odpadki in (4) glede upoštevanja kadrovskih potreb tako Uprave RS za jedrsko varnost kot ARAO pri izpolnjevanju njunih obveznosti za varno ravnanje z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom.

»Zelo veseli smo izvedbe neodvisnega pregleda ARTEMIS z izjemnimi strokovnjaki na področju ravnanja z IG in RAO, od katerih smo dobili dragocene napotke, predloge in priporočila, ki nam bodo pomagali še izboljšati naše aktivnosti,« je povedal Leon Kegel iz ARAO, vodja misije ARTEMIS v Sloveniji. »Strokovno in tehnično mnenje ekspertov nam bo v pomoč pri nadgradnji naših prizadevanj na področju ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom ter pri uspešni organizaciji, načrtovanju varnosti in zaščite ter izboljšanju preglednosti, povečanju zaupanja deležnikov in pri procesih odločanja.«

Končno poročilo Mednarodne agencije za jedrsko energijo, ki je bilo poslano tudi Vladi RS, je na voljo na tej povezavi.

Vir: ARAO
Vir: ARAO